Νικόλαος Γ. Νευράκης (1935-2021)

Μία πολυσχιδής προσωπικότητα τῶν καιρῶν μας

του Παύλου Αθ. Παλούκα, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε.
Ἀθήνα 2022

 

Μέσα σέ τρία δεκαεξασέλιδα ὁ φίλος καί συνάδελφος, ἐπίτ. Σχολικός Σύμ-βουλος τῶν Θεολόγων, Π.Α.Π. μᾶς γνωρίζει ἐπαρκῶς τή φυσιογνωμία (βίος καί ἔργα) τοῦ ἀλησμόνητου Θεολόγου καί Σχολικοῦ Συμβούλου Νικολάου Γ. Νευράκη, «εἰς μνημόσυνον αἰώνιον…». Μετά ἀπό το προοίμιο, πού καθαρά ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα ἐπικήδειου λόγου γιά τόν ἐκλιπόντα, ὁ συγγραφέας περ-νᾶ στήν ἐργασία του γιά τόν Ν. Γ. Νευράκη, πού τήν ἀποτελοῦν ἕξη μέρη:
Στά πρῶτα δύο μέρη ὁ ἀναγνώστης γνωρίζει τήν βιογραφία του Ν.Γ.Ν. (παιδικά, μαθητικά, φοιτητικά χρόνια-επαγγελματική σταδιοδρομία, ὡς καθη-γητής Ἰδιωτικής καί Δημόσιας Ἐκπ/σης-πλεῖστες ἐξωσχολικές δραστηριότη-τες-μαρτυρίες παλαιῶν μαθητῶν του-Ὑπηρεσία του στή Σύρο-ἵδρυση κοινω-νικῶν Σωματείων-κατασκηνωτικές του προσπάθειες-συμβολή του ὡς κατηχη-τής καί ὁμιλητής, ἱεροκήρυκας-Ὑπηρεσία του ὡς Σχολ. Σύμβουλος τῶν Θεο-λόγων κ.ἄ.π.). Στό τρίτο μέρος ὁ συγγραφέας ἀναφέρει τή σχέση τοῦ Ν.Γ.Ν. μέ τήν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.), στήν ὁποίαν ἐθήτευσε ὡς Διοικητικό Μέλος ἐπί σειράν ἐτῶν, ἐποικοδομητικά καί συναδελφικά, ἐνῶ στό τέταρτο μέρος ἀναφέρεται ἡ βιβλιοφιλία καί ἡ ἀγάπη του στήν ἀρχαία Ἑλλη-νική Γραμματεία καί τήν Χριστιανική Ὀρθόδοξη Θεολογία καί ἡ εὐρεία συγ-γραφική του δράση (29 βιβλία καί 2 περιοδικά). Στό πέμπτο μέρος ἀναφέρε-ται συνοπτικά ἡ κοινωνική προσφορά τοῦ Ν.Γ.Ν. (ἀγαθοεργίες-ἐπισκέψεις σέ ἀσθενεῖς-βοήθεια στούς ἔχοντας ἀνάγκη-κοινωνικότητα καί συμπεριφορά κ.ἄ.). Τέλος, στό ἔκτο μέρος ὁ Π.Α.Π. μᾶς ἐπιδαψιλεύει μέ ἕναν ἀκροτελεύτιο λόγο γιά τόν Ν.Γ.Ν., γιά νά τονίσει τήν ἄψογη προσωπικότητά του, τό χρι-στιανοδημοκρατικό του ἦθος, τήν ἀταλάντευτη πίστη του στόν Χριστό, τή διδασκαλική του θετική πορεία, τήν κοινωνική του καταξίωση καί την παιδα-γωγική του κατάθεση, στήν πράξη, πράγμα πού τόν ἔκαμε σεβαστό στούς συναδέλφους του καί ἀγαπητό στήν πληθώρα τῶν μαθητῶν του.
Τό βιβλίο τοῦ Παύλου Ἀθ. Παλούκα, τοῦ καί πολλά ἔτη συνεργάτη τοῦ Ν. Γ. Νευράκη, ἀποτελεῖ φόρον τιμῆς γιά τόν ἀείμνηστο Θεολόγο καί Σχολικό Σύβουλο. Συνδυασμένο δέ μέ ἱκανό ἀρχειακό φωτογραφικό ὑλικό (38 φωτο-γραφίες) καί ἀναφορές καί μελέτες πρός τιμήν του, πράγματι μᾶς προσφέρει μία «πολυσχιδή προσωπικότητα τῶν καιρῶν μας», δηλαδή, τήν ἐργοβιογρα-φία τοῦ Νικολάου Γ. Νευράκη († 22.12.2021), ὡς πρότυπο Χριστιανοῦ Θεο-λόγου καί ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου στή σχολική παιδευτική διαδικασία καί τήν κοινωνία γενικότερα.


ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ. ΦΗΜΗΣ
Θεολόγος-Φιλόλογος-Λογοτέχνης
Ἐπίτ. Σχ. Σύμβουλος Θεολόγων

τέλος σχολίων