Ποιμαντική

Άρατε πύλας, οι άρχοντες…

Παναγιώτη Τσαγκάρη,Θεολόγου

-῎Αρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.
-Τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης;
- Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ… Κύριος τῶν δυνάμεων αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.
 (23ος  Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ· τῆς μιᾶς Σαββάτων, 7-10)

Απόδοση στη νεοελληνική:
-Ανοίξτε τις πύλες, άρχοντες, που τις κρατάτε κλειστές από μέσα και σεις, πύλες, ανοίξτε διάπλατα και γίνετε ψηλότερες, για να μπει μέσα στον ναό ο δοξασμένος βασιλιάς.
- Ποιος είναι αυτός ο ένδοξος βασιλιάς;
-Αυτός είναι ο Θεός, ο κραταιός και δυνατός, ο Κύριος ο πανίσχυρος στους πολέμους…. Κύριος όλων των δυνάμεων του ουρανού και της γης. Αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης.


Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα με το κλείσιμο των Eκκλησιών, ολοένα και περισσότερο τείνει να θυμίζει έντονα, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, την ώρα εκείνη που φοβισμένοι και τρέμοντας οι Αρχιερείς, οι ιερείς και οι κυβερνητικοί της εποχής των Αγίων και φρικτών Παθών του Ιησού Χριστού,  έσπευσαν να ασφαλίσουν τον τάφο του Χριστού,  «οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας»(Ματθ. 27,66) Δηλαδή: Εκείνοι πήγαν και ασφάλισαν τον τάφο, έβαλαν δηλαδή σφραγίδες στον λίθο που έκλεινε το μνημείο και τοποθέτησαν φρουρά.
Έγινε μάλιστα αυτό, μετά τη συμβουλευτική προτροπή που έκαναν οι Αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς τον Πιλάτο : «Κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ, ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.»( Ματθ. 27,64) Δηλαδή: Δώσε, λοιπόν, διαταγή να φρουρηθεί ο τάφος  μέχρι την τρίτη ημέρα, μήπως έλθουν οι μαθητές Του νύκτα, τον κλέψουν και πουν στον λαό: Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και τότε η τελευταία πλάνη θα είναι χειρότερη από την πρώτη, που μερικοί τον είχαν πιστέψει ως Μεσσία.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται, καθώς βλέπουμε και στις μέρες μας, με πρόφαση τον φόβο του κορονοϊού να γίνονται παρόμοιες συσκέψεις και διασκέψεις και συμφωνίες από τους ιθύνοντες, προκειμένου να κλείσουν καλά τις πόρτες των ναών, να οριστεί η απαιτούμενη κουστωδία, να αποκλειστεί κάθε δίοδος, που οδηγεί στο Σώμα του Χριστού, την Εκκλησία και να τιμωρηθούν οι όποιοι επίδοξοι παραβάτες. Μόνον, που όπως τότε, έτσι και τώρα, όσα εμπόδια ή μέσα και αν χρησιμοποιηθούν, δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να εμποδιστεί η δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού, η δύναμη της πίστεως, που εκπέμπει το εντός του Ποτηρίου Αναστημένο Σώμα του Χριστού είτε κοινωνείται είτε δεν κοινωνείται από τους πιστούς, λόγω της κουστωδίας. Διότι, οι πιστοί, ιδίως όταν διώκονται, λαμβάνουν δύναμη και χάρη από Εκείνον, που είναι Κραταιός, Δυνατός και Βασιλεύς της δόξης, και, έτσι, ανοίγονται κρυφές και άγνωστες στην όποια εξουσία πνευματικές δίοδοι και είσοδοι και πύλες, για να εισέρχονται ελεύθερα στην αναστάσιμη χαρά του Κυρίου και Σωτήρα Τους !!!

 

τέλος σχολίων

ΠΕΘ
©2008-2024 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Με την διαφύλαξη κάθε δικαιώματος που ο νόμος ορίζει.