Ανακοινώσεις

Ευχές της ΠΕΘ για την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα

Ευχές της ΠΕΘ για την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα

« δι' ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου,

καὶ σταύρωσιν ὑπομείνας ἀγαθέ,

ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον σκυλεύσας,

καὶ Ἔγερσιν δείξας ὡς Θεός,

μὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ χειρί σου,

δεῖξον τὴν φιλανθρωπίαν σου ἐλεῆμον,

δέξαι τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ

σῶσον Σωτὴρ ἡμῶν,

λαὸν ἀπεγνωσμένον

 

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) εὔχεται ἐγκαρδίως σὲ ὅλους τους Θεολόγους τῆς χώρας καθὼς καὶ στοὺς Ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τοὺς μαθητὲς καὶ μαθήτριες τῆς Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε χριστιανό, 

 

Εὐλογημένη

ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἐβδομάδα 
ΠΕΘ
©2008-2024 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Με την διαφύλαξη κάθε δικαιώματος που ο νόμος ορίζει.